netostrada
internet, serwis komputerowy, systemy zabezpieczeń

News & Updates

Strona Główna

Witamy na naszej stronie.
Nasza firma istnieje od 2003 r. Od samego początku zajmowaliśmy się dostawą Internetu na rynku lokalnym.
Obecnie nasza firma oprócz dostawy szybkiego Internetu w technologii MIMO oferuje:

- serwis komputerowy
- sieci komputerowe w firmach i instytucjach publicznych
- systemu alarmowe
- monitoring
- automatyka bram
- domofony
- instalacje elektryczne
- szkolenia z branży telekomunikacyjnej, instalacyjnej, informatycznej 


UWAGA!

Firma F.I. Netostrada Adam Maruszczyk poszukuje partnera do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. Projekt będzie polegać na przeprowadzeniu kursów kwalifikacyjnych z zakresu budowy sieci dostępu do internetu w najnowszych technologiach oraz serwisu sprzętu komputerowego dla osób dorosłych z powiatu lublinieckiego.

 Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

1)     Szkoły ponadgimnazjalne i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;

2)     Placówki kształcenia ustawicznego;

3)     Placówki kształcenia praktycznego;

4)     Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;

5)     Organy prowadzące szkół objętych katalogiem beneficjentów;

6)     Pracodawcy,


poza wymienionymi w punkcie 1.3.2 Regulaminu konkursu. Regulamin konkursu jest dostępny pod linkiem: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/27. W Regulaminie zostały określone szczegółowe wymogi dot. partnerstwa.

Podmioty zainteresowane zawarciem partnerstwa na rzecz realizacji projektu proszeni są o przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: biuro@netostrada.eu. Zgłoszenie powinno zawierać opis partnera,   zasobów kadrowych, finansowych, merytorycznych możliwych do wykorzystania w projekcie dzięki czemu zostanie osiągnięty efekt synergii i wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie. Zgłoszenia przyjmowane są do 20.11.2015 r. F.I. Netostrada Adam Maruszczyk  skontaktuje się z wybranymi podmiotami, które zadeklarują najwyższe zaangażowanie.

Copyright (c)2012 netostrada